Please log in or register to like posts.
Article

Basic Tibetan Phrases

 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། (tra shi dé le’) Hello. 

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། (tu’ jé ché) Thank you. 

ཞོགས་པ་བདེ་ལེགས། (sho’ pa dé le’) Good morning. 

ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས། (nyin mo dé le’) Good afternoon. 

ཀོང་དགས། (kong da’) Sorry. 

ཁྱེད་རང་(སྐུ་གཟུགས་)བདེ་པོ་ཡིན་པས། (khyé rang ku zu’ dé po yin pé) How are you? (lit. Is your body well?) 

ང་བདེ་པོ་ཡིན། (nga dé po yin) I am well. 

ཁྱེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད། (khyé rang gi tsen la ga ré shu gi yö) What is your name? (Honorific form) 

ཁྱེད་རང་གི་མིང་ལ་ག་རེ་རེད། (khyé rang gi ming la ga ré ré) What is your name? (Plain form)

ངའི་མིང་ལ་ (….) ཟེར་གྱི་ཡོད། (ngé ming la ze gyi yö) My name is (…). 

ཁྱེད་རང་ག་ནས་ཡིན་པ། (khyé rang ga né yin pa) Where are you from? 

ང་(ཁ་ན་ཌ་/ཨ་མེ་རི་ཁ་/etc) ནས་ཡིན། (nga kha na da / a mé ri kha né yin) I am from (Canada/USA/etc). 

ཁྱེད་རང་གིས་བོད་སྐད་བཤད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས།  (khyé rang gi pö ké shé shé kyi yö pé) Can you speak Tibetan? 

ངས་བོད་སྐད་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད།  (ngé pö ké shé shé kyi mé) I don’t understand Tibetan. 

ཏོག་ཙམ་བཤད་ཐུབ་གྱི་ཡོད། (to’ tsam shé tup gyi yö) I can speak a little bit. 

བོད་སྐད་ལ་(འདི་)གང་འདྲས་ལབ་དགོས་རེད། (pö ké la (di) gang dré lap go ré) How would I say (”this” or another word) in Tibetan?  

ངས་ད་ལྟ་བོད་སྐད་སློབ་ཀྱི་ཡོད། (ngé da(n)ta pö ké lop kyi yö) I am learning Tibetan. 

འདིར་ཁོང་ག་ཚོད་རེད། (dir khong ga tsö ré) How much is this (one here)?

ཁྱེད་རང་ག་རེ་མཆོད་འདོད་འདུག། (khyé rang ga ré chö dö du’) What would you like to eat? 

ངར་ … དགོས། (ngar … go) I would like to have (…). 

ཁྲུས་ཁང་ག་པར་ཡོད་རེད། (trü khang ga par yo ré) Where is the bathroom? 

བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར་… ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་རེད།  (kan dri shu gyur … la gang dre jé né dro go ré) Excuse me, how do I get to (insert place/street name)?

 
 
 

Leave a Reply