Article Video Photo Music

ཨ་རོགས་ཁམས་པ།

Please log in or register to like posts.
Music

པི་བང་གི་སྒྲ་དབྱངས་གི་ཆེས་བག་ཕེབས་དང་སྒམ་རླིང་གི་ཉམས་ཚོར་སྤྲད་ངེས། དེ་ནི་གངས་ཅན་ཨ་རོགས་ཁམས་པའི་ཉམས་སྣང་རེད།

Leave a Reply