མ་ཎི་ཁྲི་གཅིག

Please log in or register to like posts.
Article

ཀླུ་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ
 
ཁ་སང་དང་དེ་རིང་གཉིས་ཀར་བགྲངས་པ་དེ་ཚོ་བསྡོམས་ན་མ་ཎི་ཁྲི་གཅིག་ལ་ལོངས་འདུག
མ་ཎི་ཁྲི་གཅིག་སྐར་མའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་ནམ་མཁར་གཏོར་བ་ཡིན་ན།
གནམ་སྔོན་པོ་དང་ཟླ་བ་དཀར་པོ་དེར་ཆེས་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་གྲུབ་འདུག་ལ།
དེས་སྙན་ངག་མཁན་ཁྲི་སྟོང་གི་སྨྱུ་གུའི་རྩེ་ནས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྣང་བརྙན་དུ་མ་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་འཕྱུར་བར་བྱེད་ཀྱང་སྲིད།

མ་ཎི་ཁྲི་གཅིག་དེ་ས་གཞི་ཆེན་པོ་འདིའི་གཏིང་དུ་སྦས་པ་ཡིན་ན།
འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྟེང་དུ་མཛེས་སྡུག་གི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་འབུས་ཐུབ་ལ།
མེ་ཏོག་དེ་ཚོའི་དྲི་བསུང་གིས་རི་ཀླུང་ཐང་གསུམ་ལ་དཔྱིད་དཔལ་གྱི་མཚར་སྡུག་བླ་ན་འབར་བ་ཞིག་འདྲེན་ཡང་སྲིད།
མ་ཎི་ཁྲི་གཅིག་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སེམས་གཏིང་དུ་ཐིམ་པ་ཡིན་ན།
དེས་ང་ཚོའི་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་རེ་ཞིག་བག་ལ་ཉལ་དུ་བཅུག་སྟེ།
ང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་འདིར་ཞི་བདེའི་འོད་སྣང་ཞིག་འཕྲོ་སྲིད།
ཡིན་ན་ཡང་།
བདག་གིས་མ་ཎི་ཁྲི་གཅིག་པོ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་བསྔོ་བས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ།
འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་ཚོར་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི།
བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁོང་དགུང་ལོ་ ༡༡༣ ལ་བཞུགས་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁྱེད་ཀྱིས་མ་ཎི་ཅི་ཙམ་བགྲངས་པ་ཡིན།

Leave a Reply